Головна
Про компанію

ТОВ "Гудвіл-брок" існує з 1995 року та має величезний досвід роботи на фондовому ринку.

ТОВ "Гудвіл-брок", є професійним учасником на ринку цінних паперів (Ліцензії НКЦПФР серій АД № 075715 від 01.08.2012 року - брокерська діяльність и АД № 075716 від 01.08.2012 року - дилерська діяльність) та пропонує своїм клієнтам (юридичним й фізичним особам, резидентам та нерезидентам) повний комплекс брокерсько-дилерських послуг на фондовому ринку.

ТОВ "Гудвіл-брок" здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на право здійснення професійної діяльности на ринку цінних паперів серія АЕ № 286692 від 24.10.2013 року.

Депозитарна установа ТОВ "Гудвіл-брок" є учасником Національного Депозитарію України та Публичного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Використовуючі значний досвід роботи на фондовому ринку, ТОВ "Гудвіл-брок" надає своїм клієнтам інформаційно-аналітичную та юридичную підтримку.

Наші переваги:

 • бездоганна репутація;
 • надійність та високі етичні стандарти;
 • ексклюзивні контакти та, в той самий час, повна незалежність;
 • професіоналізм, знання й досвід;
 • якісна аналітика.
 • Новини
  Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «Українські енергетичні машини»
  27.10.2021

  До уваги акціонерів
  Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
  (попередня назва – Акціонерне товариство «Турбоатом»)
  (код ЄДРПОУ 05762269),
  місцезнаходження товариства: пр. Московський, 199, місто Харків, 61037, Україна!

  Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 01 грудня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Укренергомашини» (попередня назва – АТ «Турбоатом»)!

  Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Укренергомашини» (попередня назва – АТ «Турбоатом») (далі – Товариство) та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

  01 грудня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 25 листопада 2021 року (станом на 24 годину).

  Дата розміщення бюлетенів для голосування: 29 листопада 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі     «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html).

  Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (01 грудня 2021 року).

  Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.

  Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 58 Тимчасового порядку затверджено порядок денний позачергових загальних зборів Товариства.

   

   

  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.

   

   

  ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З  ПИТАНЬ  ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

   

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  1. У зв’язку з приєднанням акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

  3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

   

  2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.

  Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

   

   

  Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.

  Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти yuliia.fedorova@spfu.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

  Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти yuliia.fedorova@spfu.gov.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Федорова Юлія Іванівна – головний спеціаліст Фонду державного майна України. Контактні номери телефонів: (044) 200-35-80, (044) 200-36-48.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

  Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

  Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти yuliia.fedorova@spfu.gov.ua.

  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

  Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

  Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

  Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

  Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html) бюлетенів для голосування. 

  Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 01 грудня 2021 року.

  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

  Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

  Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Фонд державного майна України  повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.

  Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «ЗАлК»
  29.09.2021

  До уваги акціонерів
  Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
  (далі – АТ «ЗАлК», Товариство) (код ЄДРПОУ 00194122),
  місцезнаходження товариства: Південне шосе, 15, місто Запоріжжя, 69032, Україна!

  Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 03 листопада 2021 рокупозачергових загальних зборів АТ «ЗАлК»!

  Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

  03 листопада 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 28 жовтня 2021 року (станом на 24 годину).

  Дата розміщення бюлетенів для голосування: 01 листопада 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html).

  Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (03 листопада 2021 року).

  ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
  2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
  5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
  6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
  8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
  9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
  10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
  11. Про обрання зовнішнього  аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
  12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
  13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
  17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.

   ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

  Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

  2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

  Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

  Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

  1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

  За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

  2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках незадовільною.

  5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

  Взяти до відомависновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

  6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

  Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

  Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

  8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

  Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

  9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

  Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

  10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

  Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на  2022 рік:

  - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

  11. Про обрання зовнішнього  аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

  1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020-2021 роки.

  2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

  12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

  Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

  13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

  Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

  14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

  15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

  2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно- правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

  16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

  Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

  17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.

  Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.

   

  Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.

  Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XIIТимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти v.kyrychenko@spfu.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

  Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти v.kyrychenko@spfu.gov.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Кириченко Віктор Миколайович – начальник відділу металургійних та хімічних промислових підприємств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави  Фонду державного майна України. Контактний телефон: (044) 200-32-88.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XIIТимчасового порядку.

  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

  Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

  Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти v.kyrychenko@spfu.gov.ua.

  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

  Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

  Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

  Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

  Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html) бюлетенів для голосування. 

  Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 03 листопада 2021 року.

  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

  Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

  Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Фонд державного майна України  повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ЗАлК» (тис. грн) 

   

  2020* рік

  2019 рік

  2018 рік

  2017 рік

  Усього активів

  124 682

  134 031

  157 167

  196 163

  Основні засоби (за залишковою вартістю)

  39 741

  41 613

  61 527

  78 258

  Запаси

  30 397

  30 643

  29 689

  34 669

  Сумарна дебіторська заборгованість

  23 067

  24 651

  35 397

  55 082

  Гроші та їх еквіваленти

  419

  330

  143

  102

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  (7 143 158)

  (7 104 376)

  (7 020 489)

  (7 010 045)

  Власний капітал

  (6 685 346)

  (6 633 310)

  (6 549 423)

  (6 538 431)

  Зареєстрований (статутний) капітал

  155 682

  155 682

  155 682

  155 682

  Довгострокові зобов'язання і забезпечення

  196 739

  196 739

  177 802

  165 378

  Поточні зобов'язання і забезпечення

  6 613 289

  6 570602

  6 528 788

  6 569 216

  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

  (49 684)

  (66 788)

  (9 707)

  (279 486)

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  622 729 120

  622 729 120

  622 729 120

  622 729 120

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

  (0,07978)

  (0,10725)

  (0,01559)

  (0,44881)

  * Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора.

  Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «Турбоатом»
  23.09.2021

  До уваги акціонерів
  Акціонерного товариства «Турбоатом»
  (далі – АТ «Турбоатом», Товариство) (код ЄДРПОУ 05762269),
  місцезнаходження товариства: пр. Московський, 199, місто Харків, 61037, Україна!

  Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 05 жовтня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»!

  Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

  05 жовтня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 29 вересня2021 року (станом на 24 годину).

  Дата розміщення бюлетенів для голосування: 01 жовтня 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам»  (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html).

  Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (05 жовтня 2021 року).

   

  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.

   

   

  ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З  ПИТАНЬ  ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

   

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  1. У зв’язку з приєднанням акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

  3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

   

  2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.

  Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

   

   

  Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.

  Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

  Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Божко Ганна Олександрівна – головний спеціаліст Фонду державного майна України. Контактний телефон: (044) 200-34-82, (044) 200-31-89.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

  Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

  Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua.

  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

  Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

  Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

  Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

  Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html) бюлетенів для голосування. 

  Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 05 жовтня 2021 року.

  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

  Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

  Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Фонд державного майна України  повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.

  Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

  05 жовтня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 29 вересня2021 року (станом на 24 годину).

  Дата розміщення бюлетенів для голосування: 01 жовтня 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам»  (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html).

  Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (05 жовтня 2021 року).

   

  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.

   

   

  ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З  ПИТАНЬ  ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

   

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  1. У зв’язку з приєднанням акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

  3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

   

  2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.

  Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

   

   

  Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.

  Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

  Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Божко Ганна Олександрівна – головний спеціаліст Фонду державного майна України. Контактний телефон: (044) 200-34-82, (044) 200-31-89.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

  Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

  Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua.

  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

  Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

  Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

  Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

  Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html) бюлетенів для голосування. 

  Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 05 жовтня 2021 року.

  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

  Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

  Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Фонд державного майна України  повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.

  Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «Турбоатом»
  17.09.2021

  До уваги акціонерів
  Акціонерного товариства «Турбоатом»
  (далі – АТ «Турбоатом», Товариство) (код ЄДРПОУ 05762269),
  місцезнаходження товариства: пр. Московський, 199, місто Харків, 61037, Україна!

  Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 05 жовтня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»!

  Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

  05 жовтня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 29 вересня2021 року (станом на 24 годину).

  Дата розміщення бюлетенів для голосування: 01 жовтня 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам»  (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html).

  Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (05 жовтня 2021 року).

   

  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.

   

   

  ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З  ПИТАНЬ  ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

   

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  1. У зв’язку з приєднанням акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

  3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

   

  2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.

  Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

   

   

  Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.

  Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

  Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Божко Ганна Олександрівна – головний спеціаліст Фонду державного майна України. Контактний телефон: (044) 200-34-82, (044) 200-31-89.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

  Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

  Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua.

  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

  Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

  Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

  Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

  Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html) бюлетенів для голосування. 

  Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 05 жовтня 2021 року.

  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

  Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

  Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Фонд державного майна України  повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.

  Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «Турбоатом»
  02.09.2021

  До уваги акціонерів
  Акціонерного товариства «Турбоатом»
  (далі – АТ «Турбоатом», Товариство) (код ЄДРПОУ 05762269),
  місцезнаходження товариства: пр. Московський, 199, місто Харків, 61037, Україна!

  Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 28 вересня 2021року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»!

  Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

  28 вересня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 22 вересня2021 року (станом на 24 годину).

  Дата розміщення бюлетенів для голосування: 24 вересня 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі     «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html).

  Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (28 вересня 2021 року).

   

  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   

  1.              Затвердження передавального акта.
  2.              Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
  3.              Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
  4.              Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
  5.              Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
  6.              Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

   

   

  ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З  ПИТАНЬ  ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

   

  1. Затвердження передавального акта.

  1. Затвердити передавальний акт між акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) та Товариством (код згідно з ЄДРПОУ 05762269) станом на 28.09.2021.

  2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання передавального акта, затвердженого рішенням цих позачергових загальних зборів.

   

  2. Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

  Затвердити пояснення до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

   

  3. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

  1. Затвердити договір про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

  2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

   

  4. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод«Електроважмаш»» в акції Товариства.

  Затвердити умови конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269);

   

  5. Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції Товариства.

  Затвердити рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

   

  6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

  Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

   

  Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.

  Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI таXIIТимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти v.kyrychenko@spfu.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

  Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти v.kyrychenko@spfu.gov.uaіз зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Кириченко Віктор Миколайович – начальник відділу металургійних та хімічних промислових підприємств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави  Фонду державного майна України. Контактний телефон: (044) 200-32-88.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XIIТимчасового порядку.

  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

  Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

  Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти v.kyrychenko@spfu.gov.ua.

  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

  Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

  Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

  Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

  Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html) бюлетенів для голосування. 

  Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 вересня 2021року.

  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

  Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

  Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Фонд державного майна України  повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.