Головна
Про компанію

ТОВ "Гудвіл-брок" існує з 1995 року та має величезний досвід роботи на фондовому ринку.

ТОВ "Гудвіл-брок", є професійним учасником на ринку цінних паперів (Ліцензії НКЦПФР серій АД № 075715 від 01.08.2012 року - брокерська діяльність и АД № 075716 від 01.08.2012 року - дилерська діяльність) та пропонує своїм клієнтам (юридичним й фізичним особам, резидентам та нерезидентам) повний комплекс брокерсько-дилерських послуг на фондовому ринку.

ТОВ "Гудвіл-брок" здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на право здійснення професійної діяльности на ринку цінних паперів серія АЕ № 286692 від 24.10.2013 року.

Депозитарна установа ТОВ "Гудвіл-брок" є учасником Національного Депозитарію України та Публичного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Використовуючі значний досвід роботи на фондовому ринку, ТОВ "Гудвіл-брок" надає своїм клієнтам інформаційно-аналітичную та юридичную підтримку.

Наші переваги:

 • бездоганна репутація;
 • надійність та високі етичні стандарти;
 • ексклюзивні контакти та, в той самий час, повна незалежність;
 • професіоналізм, знання й досвід;
 • якісна аналітика.
 • Новини
  Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників АТ «Турбоатом»
  19.07.2021

  До уваги акціонерів

  Акціонерного товариства «Турбоатом»

   (далі – АТ «Турбоатом», Товариство) (код ЄДРПОУ 05762269),

  місцезнаходження товариства: пр. Московський, 199, місто Харків, 61037, Україна!

   

  Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»!

  Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

  20 серпня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 16 серпня2021 року (станом на 24 годину).

  Дата розміщення бюлетенів для голосування: 17 серпня 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі     «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html).

  Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (20 серпня 2021 року).

   

  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   

  1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

  2. Прийняття рішення про оплату Товариством суми вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Фонду  державного майна України.

   

  ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  З  ПИТАНЬ  ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

   

  1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

  Обрати суб’єкта оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства, відібраного Товариством відповідно до вимог законодавства України, та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним.

  2. Прийняття рішення про оплату Товариством суми вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Фонду  державного майна України.

  Товариству здійснити оплату суми вартості послуг щодо організації проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Фонду  державного майна України.

   

  Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html.

  Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XIIТимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

  Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Божко Ганна Олександрівна – головний спеціаліст Фонду державного майна України. Контактний телефон: (044) 200-34-82, (044) 200-31-89.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XIIТимчасового порядку.

  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

  Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

  Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти hanna.bozhko@spfu.gov.ua.

  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

  Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

  Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

  Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

  Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html) бюлетенів для голосування. 

  Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 20 серпня 2021 року.

  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

  Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

  Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Фонд державного майна України  повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.

  Фінансова звітність та аудиторський висновок за 2020 рік
  30.04.2021

  Фінансову звітність та аудиторський висновок за 2020 рік ТОВ "Гудвіл-брок" ви можете подивитись тут:

  Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
  27.04.2021

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

  Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вулиця Київська, буд. 1

  код за ЄДРПОУ 05508186

  (далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»)

  повідомляє про дистанційне проведення 28 травня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства.

  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

   

  Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019  та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

  1.1.    Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019  та 2020 роки (додається).

  1.2.    Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019  та 2020 роки не приймати.

   

  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019  та 2020 роки  та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

  2.1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019  та 2020 роки  (додається).

  2.2.Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

   

  Затвердження річного звіту Товариства за 2019  та 2020 роки.

  3.1.    Затвердити річний звіт Товариства за 2019  та 2020 роки  (додається).

   

  Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019  та 2020 роках.

  4.1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

  4.2.Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.

  4.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020  році, розподіл прибутку не затверджувати.

  4.4.У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не здійснювати.

   

  Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 28 травня 2021 року, складається станом на 24 годину 24травня 2021 року.

  Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 28 травня 2021 року річних Загальних зборів Товариства – 23 квітня 2021 року.

  Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (надалі – «Порядок»). 

  Річні Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

  Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

  Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів» «Повідомлення» (https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/) з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на 28 травня 2021 року.

  Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім’я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Гончарук А.А., контактний номер: тел.: (044) 594-42-41.

  Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів зобов’язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.

  Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Порядку. 

  Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: PikuzOI@dtek.comтаLozkoAY@dtek.com.

  Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

  Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

  Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на річних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайтіТовариства в розділі «Повідомлення» (https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec//). Дата розміщення бюлетенів для голосування - 25травня 2021 року.

  Моментом початку голосування акціонерів є 09-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18- 00  год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

  Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних способів (за вибором акціонера):

  1)        за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2)        нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3)        депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

  Загальна кількість акцій Товариства складає 334 879 267 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає331 994 259 шт.

   

  Основні показники фінансово – господарської діяльності

  ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період

  звітний  2020

  звітний  2019

  попередній 2018

  Усього активів

  1470517

  1 809 803

  1 772 839

  Основні засоби (за залишковою вартістю)

  0

  0

  0

  Запаси

  0

  4 038

  12 300

  Сумарна дебіторська заборгованість

  1 440197

  1 773 251

  1 732 274

  Гроші та їх еквіваленти

  409

  4

  4

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  173207

  527 166

  628 201

  Власний капітал

  256927

  610 886

  711 921

  Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

  83 720

  83 720

  83 720

  Довгострокові зобов'язання і забезпечення

  283836

  269 833

  127 371

  Поточні зобов'язання і забезпечення

  929754

  929 084

  933 547

  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

  -364771

  25 730

  -101 823

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  334 879 267

  334 879 267

  334 879 267

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

  -1,08926

  0,0768337

  -0,3040588

   

  Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

  Повідомлення про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом»
  16.04.2021

  До уваги акціонерів

  Акціонерного товариства «Турбоатом»

   (далі – АТ «Турбоатом», Товариство) (код ЄДРПОУ 05762269),

  місцезнаходження товариства: пр. Московський, 199, місто Харків, 61037, Україна!

  Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом» до питань проєкту порядку денного яких внесено зміни з урахуванням пропозицій, наданих акціонерами!

  Рішення про скликання річних Загальних зборів АТ «Турбоатом» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 7-НР від 25.03.2021 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

  29 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

  Дата розміщення бюлетенів для голосування: 27 квітня 2021 року на веб-сайті Товариства http://www.turboatom.com.uaза посиланням: http://www.turboatom.com.ua/investors.

  Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймається виключно до 18-00 год. дати завершення голосування 29 квітня 2021 року.

   

   

  ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

  1.    Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
  3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
  4. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

  6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

  1.     Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
  2.     Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
  3.     Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

  10. Про обрання зовнішнього  аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

  11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

  1.   Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

  13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

  1.   Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  2.   Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

  16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  1.   Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за  2019 та 2020 роки.

  19. Призупинення (відстрочення) виплати акціонерам неотриманих дивідендів.

  20. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

   

   

  ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

   

  1.       Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

   

  Проєкт рішення № 1:

  Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

   

   

   

  Проєкт рішення № 2:

  Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

   

  Проєкт рішення № 3:

  Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

   

  1.       Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

   

  Проєкт рішення № 1:

  Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

   

  Проєкт рішення № 2:

  Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

   

  Проєкт рішення № 3:

  Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

   

   

  1.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

   

  Проєкт рішення № 1:

  1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках  задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

  За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

  2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019  та 2020 роках  задовільною.

   

  Проєкт рішення № 2:

  1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019  та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

  За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

  2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019  та 2020 роках незадовільною.

   

  1.       Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

   

  Проєкт рішення № 1:

  Взяти до відомависновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

   

  Проєкт рішення № 2:

  Взяти до відомависновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

   

   

  1.       Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

   

  Проєкт рішення № 1:

  1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687847357,45 грн,  у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

  2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік  у розмірі 517426952,84 грн.

  3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу  сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

  4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

   

  Проєкт рішення № 2:

  Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517426952,84 грн у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

   

  1.       Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

   

  Проект рішення:

  1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

  50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

  на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

  50 % - залишити нерозподіленим прибутком.

  2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 157032674,00 грн.

  3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

  4. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2019 рік  у розмірі 118126370,00 грн.

   

   

  1.       Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

   

  Проект № 1 рішення:

  1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

  90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

  на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

  10 % - залишити нерозподіленим прибутком.

  2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 203880285,00  грн.

  3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

   

   

  Проект № 2 рішення:

  1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

  80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

  на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

  20 % - залишити нерозподіленим прибутком.

  2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 181226920,00 грн.

  3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

   

  Проект № 3 рішення:

  1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

  75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

  на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

  25 % - залишити нерозподіленим прибутком.

  2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 169900237,50 грн.

  3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

   

  Проект № 4 рішення:

  1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

  50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

  на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

  50 % - залишити нерозподіленим прибутком.

  2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 113266825,00 грн.

  3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

   

   

  Проект № 5 рішення:

  1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

  30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

  на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

  70 % - залишити нерозподіленим прибутком.

  2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 67960095,00 грн.

  3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

   

  Проект № 6 рішення:

  Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

   

   

  1.       Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

  Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

   

   

  1.       Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

  Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

  - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

   

  1. Про обрання зовнішнього  аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

  1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

  2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

   

  1. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

  Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

   

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

  Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

   

  1.                     Обрання членів Наглядової ради Товариства.

   

  1.                     Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

  2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

   

   

  1.                     Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

       Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

   

  1.                     Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

       Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

   

   

  1.                     Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради

  Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

   

    Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

   

  1.       Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за  2019 та 2020 роки.

   

       Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019  та 2020 роки.

      

  1.         Призупинення (відстрочення) виплати акціонерам неотриманих дивідендів.

   

       Призупинити (відстрочити) виплату всім акціонерам АТ «Турбоатом» неотриманих дивідендів, нарахованих до 2021 року, до прийняття відповідного рішення на річних загальних зборах акціонерів.

   

  1.                     Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

   

  Прийняти рішення про відмову у вчиненні значних правочинів, а саме в укладенні договорів про обов’язковий викуп АТ «Турбоатом» належних акціонеру акцій на підставі статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» з акціонерами, які подали Товариству вимоги про обов’язковий викуп акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, що були проведені 22 січня 2021 року, та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

   

  Адреса сторінки на вебсайті Товариства: http://www.turboatom.com.ua/investors, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

  На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 25.03.2021 загальна кількість акцій становить 422 496 520 штук, голосуючих 420 546 986 штук.

  Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та ХІІ Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти martynova-ms@turboatom.com.ua.  У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

  Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти
  martynova-ms@turboatom.com.ua - із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

              Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними                   для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Мартинова Марина Сергіївна заступник начальника юридичного відділу АТ «Турбоатом». Контактний телефон:  (057) 349-26-94).

  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

  Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

  Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

  Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто.

  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

  Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

  Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування у розділі «Акціонерам» - «Загальні збори», який буде доступний за посиланням www.turboatom.com.ua.  

  Голосування на річних Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин                   29 квітня 2021 року.

  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

  Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

  Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

  3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

  Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

   

   

  Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Турбоатом»

  (тис. грн)

   

  Найменування показника

  Період (на 31.12 звітного періоду)

  2020* рік

  2019 рік

  2018 рік

  Усього активів  

  7 557 986

  7 419 559

  7 555 463

  Основні засоби   (за залишковою вартістю)

  1 962 816

  2 087 275

  2 245 196

  Запаси 

  1 575 810

  1 692 447

  1 612 733

  Сумарна дебіторська заборгованість  

  2 551 177

  2 283 007

  1 457 375

  Грошові кошти та їх еквіваленти 

  230 089

  72 343

  482 523

  Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

  3 564 258

  3 403 004

  3 628 794

  Власний капітал 

  5 519 647

  5 361 073

  5 586 863

  Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

  105 624

  105 624

  105 624

  Довгострокові зобов'язання  і забезпечення

  185 162

  201 258

  253 074

  Поточні зобов'язання  і забезпечення

  1 853 177

  1 857 228

  1 715 526

  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

  226 534

  314 065

  764 275

  Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  422 496 520

  422 496 520

  422 496 520

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

  0,53618

  0,74336

  1,80895

   

   

  * Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

   

   

  Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго»
  14.04.2021

  До уваги акціонерів
  Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»
  (далі – ПАТ «Запоріжжяобленерго», Товариство) (код ЄДРПОУ 00130926),
  місцезнаходження товариства: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14

  Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 27 квітня 2021 року річних загальних зборів
  Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго», до питань порядку денного яких внесено зміни з урахуванням пропозиції, наданої акціонером!